حجاب ...

 

و مےتوانے روسرے نصفہ نیمہ ات را هے بردارے و دوباره بزارے........... 

.
مےتوانے گاهے بادبزنش کنے .....مےتوانے مانتوے سفید کوتاه نازک چسبان بپوشے تا گرمت نشود....
.
فرض کن اینہا بلد نیستند مثل تو باشند.......
.
فرض کن اینہا عادت کرده اند بہ این پارچہ ے سیاه در این گرما......
.
فرض کن گرمشان نمےشود.... فرض کن تو روشنفکرے و اینہا اُمُّل...

آخر تو چہ مےدانے چادر ترنم عطر یاس در فضاے غبار آلود دنیاست......
.
آخر تو چہ مےدانے حجاب خنکا و زیبایے بہ وجود هر دختر مےنشاند..... 
.
تو مےتوانے خوش باشے بہ عرق نکردن در دنیا............ 
.
خنکاے بہشت گوارایتان دختران چادرے!.....

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
maryam

besiar ziba ...