خدایا نگویم دستم بگیر
              عمریست گرفته ای
                             مبادا رها کنی

 
/ 1 نظر / 13 بازدید
سهیل

خداوندبی نهایت است امابه قدرنیازتوفرودمی آیدبه قدرآرزوی توگسترده می شوایمان توکارگشا.