/ 2 نظر / 15 بازدید
مرمر

بازگشت به راه راست

ندا

آثار یاد مرگ 1. غفلت زدایی و آگاهی بخشی 2. زهد و بی رغبتی به دنیا 3. کوتاهی آرزو اگر ایمان داشته باشیم که جاده مرگ یک طرفه است کمتر در بیراهه ها پرسه می زدیم.