خدایا..

خدایا !

 

یاری ام ده تا در راستی استوار باشم و در راهت پایدارم بدار تا سر گشته نمانم.

 

در دل، محبت و شفقت افریدگان تو را بپرورانم و رنج خود از محنت دیگران بیشتر ندانم.

دستگیرم شو تا همواره اقرار کنم، به هیچ کس بودن و مفلس بودن و به لطف تو بی نام و در خور پیام شوم.

 

پس مرا کرداری عطا کن که در ان نقش ریا نباشد و بر ان نشانی از اتش هوا و وسوسه ها نباشد.....

/ 0 نظر / 14 بازدید