نماز

ای امام زمان هیچ کس به من نگفت که....

که شما چقدر به نماز عشق می ورزی و همیشه نماز زیبایت را که عطر حضورش در جهان بی نظیر است، اول وقت می خوانی.

اگر میدانستم؛از همان نوجوانی ، همان موقعی که نماز می خواندم که شما در حال نمازی؛یعنی اول وقت و اطمینان داشتم که نمازم به آسمان سفر کرده، چرا که در دقایقی که میزبان نمازت بودند خوانده شده و فرشتگان به احترام نماز شما در آن لحظه،بقیه نماز ها را هم که مهمان آسمان شده اند می پذیرند.

حالا دیگر میدانم که نماز اول وقتم ، لبهای شما را به لبخند، زیبا تر میسازد و دمار از روزگار شیطان در می آورد. ای کاش ، وقتی پدرم مرا برای نماز صبح صدا میزد زود از رختخواب گرم و نرم را رها می کردم تا با یاد شما، به رکوع و سجده روم و در آن لحظات بهشتی قبل از طلوع آفتاب دعا گوی شما باشم


/ 2 نظر / 13 بازدید
زهرا

فوق العاده زیبا بود ..سعی میکنم اول وقت نمازم و بخونم

سعیده

هرکس روزقیامت باامام زمان خودش محشورمی شودتادرمحکمه عدل الهی پاسخگوی این سوال باشدکه باامام زمانی که خداونداورامنصوب کرده است وشناخت او ارتباط وپیوندبااو وتبعیت ازاوبرشما واجب شده چه کردید؟؟؟